Procedemento de matrícula

Os estudantes que reúnan os requisitos de acceso e admisión, poderán solicitar a admisión ao programa de doutoramento, para o que a universidade establecerá un prazo de preinscrición.

Finalizado este prazo, a Comisión Académica realizará a proposta de alumnos admitidos, co seu correspondente lista de espera, de acordo cos criterios de selección establecidos. A proposta considerarase como relación provisional de admitidos e farase pública.

Os aspirantes non admitidos poderán presentar unha reclamación no prazo e forma establecidos na correspondente convocatoria de matrícula. Transcorrido o prazo de reclamacións e resoltas estas, remitirase a relación de alumnos admitidos ao órgano de xestión de alumnos correspondente, a efectos de poder formalizar a súa matrícula no prazo que se sinale. De non formalizar a súa matrícula, o solicitante decaerá nos seus dereitos.

As e os doutorandos admitidos nun programa de doutoramento matricularanse, de ser o caso, nas actividades formativas determinadas pola CAPD e anualmente polo concepto de tutela académica do doutoramento, tras a avaliación positiva da CAPD, na portal da UVigo:

Matrícula do doutoramento

 

A matrícula de tutela académica outórgalle ao doutorando/a o dereito á titoría académica, ao uso dos recursos necesarios para desenvolver o seu traballo e á plenitude de dereitos previstos pola normativa ara o estudantado de doutoramento.

Matrícula a tempo parcial

O estudantado de doutoramento poderá matricularse a tempo completo ou a tempo parcial. Para esta última modalidade, será requisito indispensable a condición de doutorando/a a tempo parcial outorgada pola CAPD. Esta condición solicitaráselle á CAPD mediante os documentos xustificativos.

Para a condición de doutorando a tempo parcial, teranse en conta motivos de carácter laboral, familiar ou persoal.

O cambio de modalidade de matrícula poderá solicitarse nos períodos de matrícula ordinarios, condicionada ao informe favorable da CAPD, e extraordinariamente noutros períodos por modificacións das circunstancias laborais, familiares ou persoais do doutorando/a.

De modo xeral, a porcentaxe do alumnado que realiza o doutoramento a tempo parcial neste programa non debería superar o 30% do total do estudantado matriculado.